,

การสมัครสอบนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ 11 July 2023

ด้วยทางศูนย์โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 (17th IESO) ณ ศูนย์ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โดยมีรายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารประกาศสมัครสอบหลักฐานประกอบการสมัครตรวจสอบรายชื่อและสถานะการชำระเงินค่าสมัครสอบ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 (17th IESO) ณ ศูนย์ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสมัครสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 (17th IESO) ณ ศูนย์ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการของระบบรับสมัครสอบแข่งขันฯ ประจำปีการศึกษา 256ุ

กำหนดการ เปิดระบบ ปิดระบบ
– รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ เท่านั้น https://www.sci.ku.ac.th/ วันที่ 11 กรกฏาคม 2566 วันที่ 4 กันยายน 2566
– ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) วันที่ 11 กรกฏาคม 2566  ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร วันที่ 6 กันยายน 2566 ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร
ผู้สมัครโปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยตนเองเท่านั้น

การสมัครสอบตามขั้นตอนทั้งหมด ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เมื่อมีการส่งข้อมูลการสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์มาแล้ว ทางศูนย์โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้กระทำการด้วยตนเอง ดังนั้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ทางศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น และหากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฏหมายอาญา

1. เข้าสู่แบบฟอร์มการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันฯ โดยคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ (แบบฟอร์มออนไลน์จะปรากฏขึ้นในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)

2. รอประมาณ 3 นาที ผู้สมัครตรวจสอบ email  ที่ผู้สมัครได้กรอกไว้ จะมีเอกสารแนบ ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) 

กรณีกรอกข้อมูลผิด ต้องการแก้ไข หรือ ไม่ได้รับ email

กรณีที่ กรอกข้อมูลผิด ต้องการแก้ไข หรือ ไม่ได้รับ email ให้ปฏิบัติดังนี้
1. กรอกข้อมูลผิด  เช่น email  หรือ เลขบัตรประชาชนผิด  ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครที่ถูกต้องใหม่อีกครั้ง ข้อมูลใหม่ที่ถูกต้อง ระบบนำไปแก้ไขให้อัตโนมัติ  โดยที่จะต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เหมือนเดิม ถูกต้อง อย่า!! กรอกผิดเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยเด็ดขาด 
2. หา email ไม่พบ ให้ไปค้นหาที่ inbox หรือ junk mail หรือ spam mail  ใช้คำค้น ” เอกสารการสมัครสอบ”

3. หากต้องการ แก้ไขข้อมูล ให้นักเรียน กรอกข้อมูลการสมัครใหม่อีกครั้ง 

4. ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) นำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 100 บาทและค่าธรรมเนียม ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม ถึง วันที่ 6 กันยายน 2566  หากไม่ชำระเงินในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่า ผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ การสอบ การสมัครสอบเป็นโมฆะ

ช่องทางการชำระค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครต้องนำ ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment)  ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ ธนาคารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เท่านั้น ไม่สามารถสแกนจ่ายผ่านระบบ Mobile Banking ได้

5. ตรวจสอบการชำระเงินของธนาคารอีกครั้งก่อนออกจากเคานท์เตอร์ธนาคาร โดยเฉพาะ  Ref.1 Ref.2 และจำนวนเงินที่ชำระ จะต้องตรงกับข้อมูลที่ปรากฏบนแบบฟอร์มการชำระเงิน หากข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ทักท้วงทางธนาคารทันที หรือภายในวันเดียวกันที่ทำธุรกรรม

  • ศูนย์ สอวน. มก. จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลการชำระเงินที่ส่งมาจากธนาคารไม่ตรงกับ Ref. Code ของระบบ ผู้สมัครจะต้องติดต่อทางธนาคารเพื่อให้แก้ไขด้วยตนเอง หรือ ชำระเงินเข้ามาใหม่
  • ห้ามใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ของธนาคารในการชำระเงินโดยเด็ดขาด
  • ห้ามชำระผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผ่านเคานท์เตอร์ของธนาคาร ศูนย์ สอวน. มก. จะไม่รับผิดชอบการชำระเงินที่ชำระมาด้วยช่องทางอื่นๆ

6. ตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครสอบได้ในวันทำการถัดไปจากวันชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (สถานะการชำระเงินจะยังไม่ขึ้นทันทีที่ชำระค่าธรรมเนียม จะต้องรอให้ทางธนาคารฯ ส่งข้อมูลการชำระเงินมาให้ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทำการยืนยันข้อมูลการชำระเงินก่อน)

7. ให้ผู้สมัครนำ ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) ที่ประทับตราการชำระเงินแล้วมาด้วยในวันสอบ เอกสารนี้เสมือนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ห้ามขีดเขียนข้อความอื่นๆ ใด ที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มิฉะนั้นจะถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ 

หลังจากผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มการสมัครสอบ IESO17 แล้ว ผู้สมัครจะต้องส่ง ส่งหลักฐานการสมัคร ภายในวันที่ 7 กันยายน 2566 ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ส่งเอกสารภายในวันที่กำหนด จะถือว่า ไม่ได้สมัครสอบ จะยึดตราประทับวันที่ของไปรษณีย์ไทย

หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องส่งมายังคณะวิทยาศาสตร์
  1. ปริ๊นใบสมัคร ที่ได้รับจากอีเมล์ ลงนามรับรองให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายที่ใบสมัคร
  2. สำเนา ปพ. 1 จากสถาบันการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

ส่งเอกสารมาที่…

งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร  10900

  • สำหรับนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต่ำกว่า 3.00 ต้องมีผลงานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่นประกอบ (ต้องมีใบรองจากสถานศึกษา)

รายชื่อผู้สมัครสอบ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 (17th IESO) ณ ศูนย์ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานะการชำระเงิน จะถูกปรับสถานะในวันทำการถัดไปหลังจากที่ชำระเงิน
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 อาคารวินิจ  เจียมสกุล ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2562 5444 หรือ 0 2562 5555  ต่อ 646141 – 646143 (ติดต่อ-สอบถามทั่วไป)

หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณทองจินดา  แก้วอาษา 
Add line : แจ้งปัญหาการสมัครสอบ @069tpfxs  https://page.line.me/069tpfxs