,

การสมัครสอบนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ 21 July 2022

ด้วยทางศูนย์โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (16th IESO) ณ ศูนย์ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โดยมีรายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารประกาศหลักฐานประกอบการสมัครสมัครสอบตรวจสอบรายชื่อและการชำระเงิน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (16th IESO) ณ ศูนย์ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องส่งมายังคณะวิทยาศาสตร์
  1. ปริ๊นใบสมัคร ที่ได้รับจากอีเมล์ ลงนามรับรองให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายที่ใบสมัคร
  2. สำเนา ปพ. 1 จากสถาบันการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. สำหรับนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต่ำกว่า 3.00 ต้องมีผลงานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่นประกอบ (ต้องมีใบรองจากสถานศึกษา)

ส่งเอกสารมาที่…

งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร  10900

ภายในวันที่ 2 กันยายน 2565 เท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ส่งเอกสารภายในวันที่กำหนด จะถือว่า ไม่ได้สมัครสอบ

การสมัครสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (16th IESO) ณ ศูนย์ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการของระบบรับสมัครสอบแข่งขันฯ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการ เปิดระบบ ปิดระบบ
ดำเนินการสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 วันที่ 1 กันยายน 2565
นำใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (bill payment) ที่ได้รับจากอีเมลตอบรับยืนยันการสมัคร ไปชำระเงิน ณ เคานท์เตอร์ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 22 กรกฏาคม 2565  ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร วันที่ 2 กันยายน 2565 ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร
ผู้สมัครโปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยตนเองเท่านั้น

การสมัครสอบตามขั้นตอนทั้งหมด ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เมื่อมีการส่งข้อมูลการสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์มาแล้ว ทางศูนย์โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้กระทำการด้วยตนเอง ดังนั้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ทางศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น และหากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฏหมายอาญา

1. เข้าสู่แบบฟอร์มการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันฯ โดยคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ 

2. ตรวจสอบอีเมลตอบรับยืนยันการสมัคร ที่ระบบดำเนินการส่ง ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment)  ไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้สมัครไว้ในแบบฟอร์มออนไลน์

3. กรณี ไม่ได้รับอีเมล ตอบรับการสมัครจากระบบ ไปที่ inbox หรือ junk mail หรือ spam mail  ใช้คำค้น  “เอกสารการสมัครสอบ”

4. หากต้องการ แก้ไขข้อมูล ให้นักเรียน กรอกข้อมูลการสมัครใหม่อีกครั้ง 

5. นำใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารที่พิมพ์แล้ว ไปชำระเงินได้ที่เคานท์เตอร์สาขาของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร

6. ตรวจสอบการชำระเงินของธนาคารอีกครั้งก่อนออกจากเคานท์เตอร์ธนาคาร โดยเฉพาะ Ref.1 Ref.2 และจำนวนเงินที่ชำระ จะต้องตรงกับข้อมูลที่ปรากฏบนแบบฟอร์มการชำระเงิน หากข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ทักท้วงทางธนาคารทันที หรือภายในวันเดียวกันที่ทำธุรกรรม

  • ศูนย์ สอวน. มก. จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลการชำระเงินที่ส่งมาจากธนาคารไม่ตรงกับ Ref. Code ของระบบ ผู้สมัครจะต้องติดต่อทางธนาคารเพื่อให้แก้ไขด้วยตนเอง หรือ ชำระเงินเข้ามาใหม่
  • ห้ามใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ของธนาคารในการชำระเงินโดยเด็ดขาด
  • ห้ามชำระผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผ่านเคานท์เตอร์ของธนาคาร ศูนย์ สอวน. มก. จะไม่รับผิดชอบการชำระเงินที่ชำระมาด้วยช่องทางอื่นๆ

7. ตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครสอบได้ในวันทำการถัดไปจากวันชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (สถานะการชำระเงินจะยังไม่ขึ้นทันทีที่ชำระค่าธรรมเนียม จะต้องรอให้ทางธนาคารฯ ส่งข้อมูลการชำระเงินมาให้ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทำการยืนยันข้อมูลการชำระเงินก่อน)

8. นำใบแจ้งการชำระเงินที่ประทับตราชำระเงินจากธนาคารมาแสดงด้วยในวันสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (16th IESO) ณ ศูนย์ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (ชั้น 1) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2562 5444 หรือ 0 2562 5555  ต่อ 646141 – 646143 (ติดต่อ-สอบถามทั่วไป)

หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณทองจินดา  แก้วอาษา 
Add line : แจ้งปัญหาการสมัครสอบ @069tpfxs  https://page.line.me/069tpfxs