SciKU Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสเมื่อ 5 August 2020

SciKU  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

SDGs คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 เป็นเป้าหมายต่อเนื่องจาก MDGs หรือเป้าหมายการพัฒนา

แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) เพื่อให้ประเทศต่างๆ นำไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี (กันยายน 2558 – สิงหาคม 2573)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของ SDGs จึงได้นำมาเป็นแนว

ทางในการพัฒนาคณะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต