คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนการจัดการเรียนการสอน

โพสเมื่อ 6 September 2019

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1 : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารหลักสูตร 3 ท่าน มาร่วมเสวนา เรื่อง แนวทางการบริหารหลักสูตร ในหัวข้อ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้

1. รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2. รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านหลักสูตร มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการทวนสอบ เสริมสร้างทักษะประสบการณ์ในการทวนสอบ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับวิธีการสร้างหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนิสิต และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ เป็นต้องการของตลาดแรงงาน

รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รศ.ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.สิทธิกร  สุมาลี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) ปีการศึกษา 2558

ผศ.ดร.อภิชาติ  พัฒนโภครัตนา  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ  การพัฒนานิสิตตามศตวรรษที่ 21

ผศ.พบสิทธิ์ กมลเวชช  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ  การพัฒนาหลักสูตรที่มีแนวทางร่วมกับภาคเอกชน