คณะวิทยาศาสตร์ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการพัฒนานิสิตในรายวิชาสหกิจศึกษา

โพสเมื่อ 29 August 2019

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา และผู้แทนจากภาควิชาต่างๆ ร่วมหารือกับผู้บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานิสิตในรายวิชาสหกิจศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์

การหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เปิดโอกาสให้นิสิตรายวิชาสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
ได้เข้ารับการฝึกงานในสายงานต่างๆ ในบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN เป็นกิจการหลัก และธุรกิจหลักในเครือ ซีพี ออลล์ อีกจำนวน 7 ธุรกิจ ทั้งนี้หากนิสิตมีความรู้ความสามารถเหมาะสม บริษัทฯ สามารถพิจารณารับเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานประจำได้ทันทีเมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษา

 

โครงการสหกิจศึกษาของบริษัท ซีพี ออลล์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสหกิจสายงานทั่วไป ทุกกลุ่มวิชา และ กลุ่มสหกิจสายวิชาชีพ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมศาสตร์ และบัญชี โดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill การวางแผน การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Coaching ซึ่งทักษะดังกล่าวข้างต้น จะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพในการทำงานสร้างของนิสิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในส่วนของกลุ่มสายวิชาชีพนั้น จะมุ่งเน้นให้นิสิตคิดพัฒนาโครงการต่างๆ เช่น การคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งมีโครงการของนิสิตจำนวนหลายโครงการ ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและนำมาใช้ได้จริง ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันได้อีกด้วย