เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในTCAS รอบที่ 4 Direct Admission

โพสเมื่อ 28 May 2024

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในTCAS รอบที่ 4 Direct Admission ทางเว็บไซต์ https://admission.ku.ac.th 28 – 30 พ.ค. 2567 (ปิดรับสมัครวันที่ 30 พ.ค. 2567 เวลา 18.00 น.) จำนวน 118 คน ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

1. สาขาวิชาเคมี 5 คน
2. สาขาวิชาชีววิทยา 5 คน
3. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 คน
4. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 5 คน
5 สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 5 คน
6. สาขาวิชาสถิติ ภาคพิเศษ 30 คน
7. สาขาวิชาสัตววิทยา 7 คน
8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี นานาชาติ 21 คน
9. สาขาวิชาเคมีบูรณาการ นานาชาติ 15 คน
20. สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ นานาชาติ 20 คน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567
นิสิตภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท
สาขาวิชาสถิติ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 35,700 บาท
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี นานาชาติ ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท
สาขาวิชาเคมีบูรณาการ นานาชาติ ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท
สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ นานาชาติ ภาคการศึกษาละ 59,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.ku.ac.th/