ขอเชิญบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือตรวจวัดสำหรับเมแทบอโลมิกส์ เพื่องานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และอาหาร

โพสเมื่อ 4 June 2024

ลงทะเขียนเข้าร่วมอบรมฟรี!!

ขอเชิญบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือตรวจวัดสำหรับเมแทบอโลมิกส์ เพื่องานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และอาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา 09.00 -16.30 น.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
1.ศูนย์โอมิกส์ด้านเกษตร ทรัพยากรชีวภาพ อาหารและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart University)

กำหนดการดังโปสเตอร์แนบ