ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ Repair Notification System @ SCIKU – เปิดใช้งานระบบในวันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

โพสเมื่อ 29 March 2024

หน่วยเทคโนโลยีดิจิตอลและซ่อมบำรุง สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ Repair Notification System @ SCIKU ขึ้น เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่พบเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ชำรุด เหตุที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดอันตราย แจ้งเหตุได้ที่ผู้ประสานงานภาควิชา และเพื่อให้การแจ้งซ่อมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามคู่มือในการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำขึ้น ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์การแจ้งงานซ่อมบำรุง ด้วยระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ Repair Notification System @ SCIKU โดยมีกำหนดการเปิดใช้งานระบบในวันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้แนบ คู่มือในการปฏิบัติงาน วิธีการใช้งาน รายชื่อผู้ประสานงานภาควิชา มาพร้อมนี้ 

หมายเหตุ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนสามารถตรวจสอบสถานะงานซ่อมด้วยตนเองได้ตลอดเวลา โดยเข้าไปที่ ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ Repair Notification System @ SCIKU : https://kasets.art/mHR9hK

การแจ้งซ่อมกรณีฉุกเฉิน

ในเวลาราชการ คุณธีทัต  ถิรัตประดับ     หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีดิจิตอลและซ่อมบำรุง  โทร. 0812985123
นอกเวลาราชการ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย อาคารทวี  ญาณสุคนธ์ โทร. 646199
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ์ 60 พรรษา    โทร. 647130

Download App
https://kasets.art/mHR9hK
วิธีใช้งาน
https://kasets.art/uK2mYx

รายชื่อผู้ประสานงาน ขั้นตอนการแจ้งซ่อม คู่มือการปฏิบัติงาน
https://kasets.art/fSihzC