,

ขอแสดงความยินดีกับ 🎉 ทีม “BossF” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน “QuantConer-LSEG Hackathon: The Quest for Sustainable Alpha” ซึ่งเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ESG ในการลงทุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในหัวข้อ ”การสรรหาผลตอบแทนที่มีการพิจารณาปัจจัยจากความยั่งยืนประกอบ“

โพสเมื่อ 28 March 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 🎉 ทีม “BossF” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

ในการแข่งขัน “QuantConer-LSEG Hackathon: The Quest for Sustainable Alpha” ซึ่งเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ESG ในการลงทุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในหัวข้อ ”การสรรหาผลตอบแทนที่มีการพิจารณาปัจจัยจากความยั่งยืนประกอบ“

🤝 ทีมประกอบด้วย

1. นายฟูเกียรติ นวลศรี (นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
2. นายกฤติพัฒน์ กฤตาคม (นิสิตปริญญาโท ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
3. นายทศพร ไกรทอง (นิสิตปริญญาตรี คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
4. นายกรกันต์ ช้างศิลา (นิสิตปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา-ทรัพยากรน้ำ)

สามารถอ่านที่มาและความสำคัญของงานของทีม BossF ได้ 👇

🌍 “ภาวะโลกร้อน” เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้ความเสี่ยงต่อพอร์ตการลงทุนผ่านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลันไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟป่า หรือพายุซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ของบริษัท อีกทั้งภาวะโลกร้อนยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย อย่างเช่นนโยบายการควบคุมมลพิษ ส่งผลให้บริษัทที่ปล่อยมลพิษมากต้องจ่ายค่าปรับหรืออาจถูกควบคุมการผลิต นำไปสู่ความเสียหายต่อผลประกอบการและราคาของหุ้น และคงไม่ใช่เรื่องดีหากบริษัทที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้อยู่พอร์ตการลงทุนของนักลงทุน

📌 เพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านี้เราจึงจัดทำพอร์ตการลงทุนที่ลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือกบริษัทเข้าพอร์ตการลงทุนจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำไปสู่ประเทศไทยที่เป็น net-zero carbon ในปี 2065 และในขณะเดียวกันพอร์ตการลงทุนนี้ก็ลดความผันผวนของผลตอบแทนเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (Tracking error) อีกทั้งกลยุทธ์การลงทุนนี้ยังเป็นโอกาสของการลงทุนในภาคส่วนที่ยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการปรับตัวของบริษัทและความมั่งคั่งทางการเงินในระยะยาวของผู้ลงทุน

อ่านเพิ่มเติมที่: https://net-zero-portfolio-bossf.streamlit.app/