🌸 ขอเชิญเสนอชื่อนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาด้านชีวภาพเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับ Kyoto University ประจำปีการศึกษา 2567

โพสเมื่อ 13 March 2024

🌸 ขอเชิญเสนอชื่อนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาด้านชีวภาพเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับ Kyoto University ประจำปีการศึกษา 2567

🇯🇵 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Graduate School of Agriculture, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นสำหรับนิสิต ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในโครงการ KU – KU Student Exchange Program 2024 “Integrated Agricultural Development and BCG Economy” ตามรายละเอียดดังนี้
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ: นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาด้านชีวภาพ
ช่วงเวลาที่จัดโครงการ: 10 – 21 มิถุนายน 2567 (12 วัน)
สถานที่: Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น
ทุนสนับสนุน: ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าทัศนศึกษาและค่าเดินทางในประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนโดยกองวิเทศสัมพันธ์และคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตาม link-> https://bit.ly/4cfIxx1

💚 ผู้สนใจโปรดกรอกใบสมัครและแนบเอกสารประกอบโดย Download ได้ที่ link-> https://bit.ly/3VgKD9S

ภาพกิจกรรมของปี 2566: https://bit.ly/3PiopQT

✈️ โปรดส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ inter-sci@ku.th ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2567 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมให้เข้าร่วมโครงการและแจ้งไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ต่อไป

🍓 รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณรัฐพันธ์ หรือ คุณวิธวัช สำนักงานเลขานุการคณะฯ โทรภายใน 646121 Email: inter-sci@ku.th