,

ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Forensics)”

โพสเมื่อ 12 February 2024

ในภาคต้นปีการศึกษา 2566 ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปมีการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 01421597 สัมมนา (Seminar) ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกำหนดให้นิสิตร่วมกันจัดทำโครงการสัมมนาพิเศษขึ้น 1 ครั้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Forensics) ของประเทศไทย เพิ่มมากขึ้น

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ จึงจัดสัมมนาพิเศษเรื่อง “นิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์ (Nuclear Forensics)” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.หริเนตร มุ่งพยาบาล นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารวินิจ เจียมสกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมฟังสัมมนาพิเศษ (ฟรี) ได้ที่ https://forms.gle/zJ4kqXq7gb62j1aMA

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณฐิติวรรณ อินทะ 0621989877