,

ประกาศรับสมัครทุนคณะวิทยาศาสตร์ (ทุนขาดแคลน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ 24 November 2023

นิสิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3sI4zq2 และส่งหลักฐานการรับสมัครได้ที่ https://bit.ly/468D9Y1 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่ 13 ธันวาคม 2566
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน วันที่ 22 ธันวาคม 2566

ประเภททุนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายรายเดือน ทุนละไม่เกิน 4,000 บาท ต่อเดือน
จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 – เดือนพฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินทุนโดยคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไข
นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องไม่พ้นสภาพการเป็นนิสิตหรือลาพักการศึกษา ทั้งนี้นิสิตต้องช่วยงานของคณะเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเข้าร่วมกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

doc241166-5


ดาวน์โหลดเอกสาร