,

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2566

โพสเมื่อ 9 February 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวดใน โครงการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 ซึ่งประกาศผลการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2566 (รอบตัดสิน) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 5 รางวัล ดังต่อไปนี้

สาขาที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร อาหาร และสุขภาพ

ประเภทบุคลากรซีเนียร์ อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : ชุดตรวจสารตกค้างไนโตรฟูเรนในอาหารชนิดภาคสนาม
ผู้สร้างสรรรค์ : รศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงาน : กรรมวิธีการผลิตน้ำยางธรรมชาติที่ทำให้ความหนืดคงที่และลดมอดูลัส
ผู้สร้างสรรค์ : รศ.ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์

ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน 45 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงาน : เจลลดอาการเสียวฟันจากน้ำนมละหุ่งและซอร์บิแทนมอโนปาลมิเทต
ผู้สร้างสรรค์ : ผศ.ดร.ครองขวัญ อัครชนียากร

ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ผลงาน : วัสดุดูดซับโลหะหนักจากโฟมยางธรรมชาติและผงไคโตซานที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา
ผู้สร้างสรรค์ : นางสาวฐิติวรรณ อินทะ

สาขาที่ 2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์กำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมาจากวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงแปรใช้ใหม่และแกโตลิเนียมออกไซต์
ผู้สร้างสรรรค์ : นางสาวดลฤดี โตเย็น และคณะ

Cr. ผลการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2566 (รอบตัดสิน) https://kuservice.ku.ac.th/