,

📢 ศูนย์ปฏิบัติการ CRPN@SciKU คณะวิทยาศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง “eBeam Processing for Sustainable Materials, Food and Agriculture Industry”

โพสเมื่อ 2 November 2023

📢 ศูนย์ปฏิบัติการ CRPN@SciKU คณะวิทยาศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง “eBeam Processing for Sustainable Materials, Food and Agriculture Industry”

✅💟 จัดโดย ศูนย์กระบวนการทางรังสีเพื่อการดัดแปรพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยี @Center of Radiation Processing for Polymer Modification and Nanotechnology (CRPN) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ

📝Contact: รศ.ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 📮Email: wanvimol.p@ku.ac.th

Registration detail:
📝 ลงทะเบียนเข้าร่วม (ฟรี‼️) ที่ https://t.ly/5htQE
⏳ ลงทะเบียนตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 9 พฤศจิกายน 2566
☕️ มีจัดเตรียม Lunch and Coffee Breaks
ให้สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม
🗓️ วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
⏰ เวลา 9.00-16.30 น.
▶️ ชั้น 3 ห้องประชุมสุมินทร์ สมุทคุปติ์
อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📝 งานสัมมนา จะมีการบรรยายให้ความรู้ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องเร่งลำอิเล็กตรอนและกระบวนการทางรังสีในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ผลไม้ส่งออก ผลผลิตทางการเกษตร วัสดุฐานการเกษตร และวัสดุที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแชร์ประสบการณ์และกรณีศึกษาต่างๆ การยืดอายุของอาหาร/ผลไม้ ผลิตผลทางการเกษตร การทำปลอดเชื้อ การควบคุมจุลินทรีย์ วัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อการปลอดเชื้อและยืดอายุ และมาตรฐานผลไม้เพื่อการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้กระบวนการทางรังสี/ลำอิเล็กตรอน ตลอดจนการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการแสดงบูทผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการ ของบริษัทที่สนใจร่วมกิจกรรม

📚📖 หัวข้อบรรยายและแลกเปลี่ยน

🔴 การควบคุมอิเล็กตรอนต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร 🔴 การตอบสนองของจุลินทรีย์ต่อลำอิเล็กตรอน — เรารู้ทุกอย่างหรือไม่ ?
🇺🇸 โดยผู้เชี่ยวชาญ Professor Suresh Pillai
Director, The National Center for Electron Beam Research (USA)
Department of Food Science and Technology, Texas A&M University (USA)

🔴 เทคโนโลยีลำอิเล็กตรอนสำหรับนวัตกรรมวัสดุ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันได้ของผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม
โดย รศ.ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์
National project counterpart (ด้านอุตสาหกรรม) โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ ทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการศูนย์กระบวนการทางรังสีเพื่อการดัดแปรพอลิเมอร์และนาโนเทคโนโลยี (CRPN) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🔴 การใช้เทคโนโลยีลำอิเล็กตรอนและรังสีเอกซ์ สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารในประเทศไทย
โดย ดร.สุวิมล เจตะวัฒนะ
Academic Service Section, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

🔴 แนวทางและมาตรฐานการจัดส่งผลิตผลทางการเกษตร/อาหาร ฉายรังสีเพื่อการส่งออกประเทศคู่ค้าและประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย คุณกุลวดี วิวัฒสวัสดินนท์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

🔴 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครื่องเร่งลำอิเล็กตรอน สำหรับอุตสาหกรรม
โดย Mr.Devid Hepworth, Mevex, Accelerator System Design, a STERIS Company, Canada

🧪🧫🧪🚽🔭🔬💡

ดาวน์โหลดเอกสาร