หน่วยวิจัยด้านจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพสัตว์ (Animal Genomics and Bioresource Research Unit: AGB Research Unit) คณะวิทยาศาสตร์ มก.ได้รับเชิญให้เข้าร่วม เครือข่าย 30×30 Thailand Coalition

โพสเมื่อ 13 September 2023

หน่วยวิจัยด้านจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพสัตว์ (Animal Genomics and
Bioresource Research Unit: AGB Research Unit) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
เครือข่าย 30×30 Thailand Coalition เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบงาน
Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework ที่ได้รับการรับรองในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP-15) ณ ประเทศแคนาดา

ที่มา ประเทศไทยได้เข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition for Nature and People (HAC) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงเจตจำนงในการดำเนินการเพื่ออนุรักษ์พื้นที่โลกไห้ใด้อย่างน้อย 30% ภายในปี ค.ศ.2030 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการขับเคลื่อนในระดับประเทศนั้น ภาคประชาชนและประชาสังคมได้มีการดำเนินการ
ขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว หรือที่รู้จักกันในนามเป้าหมาย 30×30 โดยได้มีแกนนำ เพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล บทเรียนการทำงาน ให้กับเครือข่ายที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
นำเสนอแนวทางในการปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อระดมทุนเพื่อมาอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสอตคล้องกับเป้าหมายของกรอบงานความหลาก
หลายทางชีวภาพของโลก (Global Biodiversity Framework)