,

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ 20 July 2023

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้เป็นศูนย์ส่วนภูมิภาคของโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน ในเขตจังหวัดลพบุรี  ชัยนาท  อุทัยธานี  พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง  นนทบุรี  ปทุมธานี เพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมนั้น

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เอกสารประกาศสมัครสอบตรวจสอบรายชื่อและสถานะการชำระเงินค่าสมัครสอบ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2566

20230612085550464
หมายเหตุ:
วิชาที่จัดอบรม ในปีการศึกษา 2566

  1. วิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับสมัครและจัดอบรมตามประกาศนี้
  2. วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้รับสมัครและจัดอบรม โดยนักเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.sci.kmutnb.ac.th/ หรือโทรศัพท์ 0 2555 2000  ต่อ 4210, 4220

การสมัครสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ สอวน. ของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการของระบบรับสมัครสอบแข่งขันฯ 

ระยะเวลา กิจกรรม
12 มิถุนายน ถึง
17 กรกฎาคม 2566
– รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ เท่านั้น https://www.sci.ku.ac.th/
13 มิถุนายน ถึง
19 กรกฎาคม 2566
– ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
8 สิงหาคม 2566 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ
27 สิงหาคม 2566
เวลา 13.00-16.00 น.
– สอบข้อเขียน วิชาฟิสิกส์
– แสดงบัตรประชาชน ในการเข้าสอบ (ไม่มีบัตรประจำตัวสอบ)
– แบบชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill payment) ที่มีตราประทับการชำระเงิน
– เตรียมปากกา ดินสอดำ 2B ยางลบ ในการทำข้อสอบ
– แต่งกายชุดนักเรียน
29 กันยายน 2566 – ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 1
29-30 กันยายน 2566 – ส่งแบบแสดงความจำนงการเข้าค่าย
เดือน ตุลาคม 2566 – เข้ารับการอบรม ค่าย 1/2566 (รอดูประกาศอีกครั้ง)
เดือน พฤศจิกายน 2566 – ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 2
เดือน มีนาคม 2567 – เข้ารับการอบรม ค่าย 2/2566 (รอดูประกาศอีกครั้ง)
ผู้สมัครโปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยตนเองเท่านั้น

การสมัครสอบตามขั้นตอนทั้งหมด ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เมื่อมีการส่งข้อมูลการสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์มาแล้ว ทางศูนย์โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้กระทำการด้วยตนเอง ดังนั้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ทางศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น และหากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฏหมายอาญา

1. เข้าสู่แบบฟอร์มการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันฯ โดยคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ (แบบฟอร์มออนไลน์จะปรากฏขึ้นในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)

2. รอประมาณ 3 นาที ผู้สมัครตรวจสอบ email  ที่ผู้สมัครได้กรอกไว้ จะมีเอกสารแนบ ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) 

กรณีกรอกข้อมูลผิด ต้องการแก้ไข หรือ ไม่ได้รับ email

กรณีที่ กรอกข้อมูลผิด ต้องการแก้ไข หรือ ไม่ได้รับ email ให้ปฏิบัติดังนี้
1. กรอกข้อมูลผิด  เช่น email  หรือ เลขบัตรประชาชนผิด  ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครที่ถูกต้องใหม่อีกครั้ง ข้อมูลใหม่ที่ถูกต้อง ระบบนำไปแก้ไขให้อัตโนมัติ  โดยที่จะต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เหมือนเดิม ถูกต้อง อย่า!! กรอกผิดเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยเด็ดขาด 
2. หา email ไม่พบ ให้ไปค้นหาที่ inbox หรือ junk mail หรือ spam mail  ใช้คำค้น ” เอกสารการสมัครสอบ”

3. หากต้องการ แก้ไขข้อมูล ให้นักเรียน กรอกข้อมูลการสมัครใหม่อีกครั้ง 

4. ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) นำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 100 บาทและค่าธรรมเนียม ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน ถึง วันที่ 19 กรกฏาคม 2566  หากไม่ชำระเงินในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่า ผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ การสอบ การสมัครสอบเป็นโมฆะ

ช่องทางการชำระค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครต้องนำ ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment)  ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ ธนาคารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เท่านั้น ไม่สามารถสแกนจ่ายผ่านระบบ Mobile Banking ได้

5. ตรวจสอบการชำระเงินของธนาคารอีกครั้งก่อนออกจากเคานท์เตอร์ธนาคาร โดยเฉพาะ  Ref.1 Ref.2 และจำนวนเงินที่ชำระ จะต้องตรงกับข้อมูลที่ปรากฏบนแบบฟอร์มการชำระเงิน หากข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ทักท้วงทางธนาคารทันที หรือภายในวันเดียวกันที่ทำธุรกรรม

  • ศูนย์ สอวน. มก. จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลการชำระเงินที่ส่งมาจากธนาคารไม่ตรงกับ Ref. Code ของระบบ ผู้สมัครจะต้องติดต่อทางธนาคารเพื่อให้แก้ไขด้วยตนเอง หรือ ชำระเงินเข้ามาใหม่
  • ห้ามใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ของธนาคารในการชำระเงินโดยเด็ดขาด
  • ห้ามชำระผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผ่านเคานท์เตอร์ของธนาคาร ศูนย์ สอวน. มก. จะไม่รับผิดชอบการชำระเงินที่ชำระมาด้วยช่องทางอื่นๆ

6. ตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครสอบได้ในวันทำการถัดไปจากวันชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (สถานะการชำระเงินจะยังไม่ขึ้นทันทีที่ชำระค่าธรรมเนียม จะต้องรอให้ทางธนาคารฯ ส่งข้อมูลการชำระเงินมาให้ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทำการยืนยันข้อมูลการชำระเงินก่อน)

7. ให้ผู้สมัครนำ ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) ที่ประทับตราการชำระเงินแล้วมาด้วยในวันสอบ เอกสารนี้เสมือนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ห้ามขีดเขียนข้อความอื่นๆ ใด ที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มิฉะนั้นจะถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ 

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม ค่ายที่ 1/2566 โครงการ สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานะการชำระเงิน จะถูกปรับสถานะในวันทำการถัดไปหลังจากที่ชำระเงิน

 

ลิงก์ด่วน สอวน.

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (ชั้น 1) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2562 5444 หรือ 0 2562 5555 หรือ 0 2942 8200 ต่อ 646141 – 646145 (ติดต่อ-สอบถามทั่วไป), 646139 (ปัญหาการใช้งานระบบรับสมัคร)
หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณทองจินดา  แก้วอาษา 
Add line : แจ้งปัญหาการสมัครสอบ @069tpfxs  https://page.line.me/069tpfxs