,

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนิสิตทุน พสวท. เพื่อสนับสนุนการไปทำวิจัยระยะสั้น และการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นำเสนอผลงาน หรือกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ สำหรับนิสิตทุนระดับปริญญาตรี (รหัส 64) และนิสิตทุนระดับปริญญาโท (รหัส 65) ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2566

โพสเมื่อ 8 February 2023

doc080266


ดาวน์โหลดเอกสาร