,

ขอแสดงความยินดี กับ น.ส. ศศิภา สีทิน ที่ได้รับ รางวัล Best Poster Presentation Award สาขา Physical Chemistry ในการประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2023

โพสเมื่อ 1 February 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ น.ส. ศศิภา สีทิน นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล จาก BIOTEC ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้าน 3D-QSAR ในการออกแบบโครงสร้างตัวยาต้านมาลาเรียโดยระเบียบวิธีเคมีคอมพิวเตอร์ และได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award สาขา Physical Chemistry จากงานประชุม PACCON2023 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย