,

ขอแสดงความยินดี กับ น.ส. เตชินี ขาวสำอางค์ ที่ได้รับ รางวัล Best poster presentation award ในการประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2023

โพสเมื่อ 1 February 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ น.ส. เตชินี ขาวสำอางค์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาเคมีวิเคราะห์ โดย มี ผศ.ดร. วิไล ศิริวัชรไพบูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ ดร.กรรณิกา เจียมจำนรรจา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ได้รับ รางวัล Best poster presentation award จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ” Electrospun nanofibers containing ascorbic acid-loaded halloysite nanotubes for cosmetic applications.” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2023 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2023 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง