ราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ชั้น 1,3 และชั้น 4 อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ และชั้น 3 อาคารวินิจ เจียมสกุล ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 คุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 งาน

โพสเมื่อ 18 September 2023

660074price


ดาวน์โหลดเอกสาร