หน่วยพัสดุ

สุริยา สื่อสุวรรณธนา
หัวหน้าหน่วยพัสดุ
fscisys@ku.ac.th
โทร 646117

Our Lab Image

วรวรรณี ปัญญา
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
fsciwnpa@ku.ac.th
โทร 646118

Our Lab Image

คุณภัทร เกตุสุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
fscikpka@ku.ac.th
โทร 646119

Our Lab Image

วรกรณ์ ชุ่มใจ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
fsciwoc@ku.ac.th
โทร 646120

Our Lab Image

วิลาสินี ขำศรีบุศ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านพัสดุ
fsciwnkh@ku.ac.th
โทร