หน่วยการเงินและบัญชี

สนมนต์ธญา คงพรม
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
psdsykp@ku.ac.th
โทร 646112

หน่วยการเงินและบัญชี

วนิดา สนสุวรรณ
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
fsciwds@ku.ac.th
โทร 646113

Our Lab Image

สิทธิโชค แซ่ห่าน
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
fscisosa@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

ณัฐธยาน์ เกตุมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
fscinty@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

สิริวรรณ เนิดน้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
fsciswn@ku.ac.th
โทร 646115

Our Lab Image

นิภาศิริ ทัพไชย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
fscinit@ku.ac.th
โทร 646115

Our Lab Image

เกษแก้ว พาโยพัด
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
fscikap@ku.ac.th
โทร