หน่วยอำนวยการ

วริศษา นรินทร
หัวหน้างานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
fsciwsna@ku.ac.th
โทร 646109

เพ็ญพิชชา ผินสูงเนิน
หัวหน้าหน่วยอำนวยการ
fscipcp@ku.ac.th
โทร 646105

Our Lab Image

นงเยาว์ หอมสวาท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
fscinyh@ku.ac.th
โทร 646110

Our Lab Image

ทรงพล เสาวภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fscisps@ku.ac.th
โทร 646060

Our Lab Image

วิยุทธิ์ ตันมงคลกาญจน์
บรรณารักษ์
libvyt@ku.ac.th
โทร 646103

Our Lab Image

วรพจน์ สุวรรณภูมิ
(พนักงานธุรการ ส 2)
fsciwps@ku.ac.th
โทร 646103