งานคลังและพัสดุ

สนมนต์ธญา คงพรม
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
psdsykp@ku.ac.th
โทร 646112

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

วนิดา สนสุวรรณ
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
fsciwds@ku.ac.th
โทร 646113

Our Lab Image

สิทธิโชค แซ่ห่าน
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
fscisosa@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

ณัฐธยาน์ เกตุมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
fscinty@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

สิริวรรณ เนิดน้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
fsciswn@ku.ac.th
โทร 646115

Our Lab Image

นิภาศิริ ทัพไชย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
fscinit@ku.ac.th
โทร 646115

Our Lab Image

เกษแก้ว พาโยพัด
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
fscikap@ku.ac.th
โทร

Our Lab Image

มนัสวี วงค์บุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fscimww@ku.ac.th
โทร

หน่วยพัสดุ

สุริยา สื่อสุวรรณธนา
หัวหน้าหน่วยพัสดุ
fscisys@ku.ac.th
โทร 646117

Our Lab Image

วรรณี ปัญญา
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
fsciwnpa@ku.ac.th
โทร 646118

Our Lab Image

คุณภัทร เกตุสุวรรณ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
fscikpka@ku.ac.th
โทร 646119

Our Lab Image

วรกรณ์ ชุ่มใจ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
fsciwoc@ku.ac.th
โทร 646120

Our Lab Image

วิลาสินี ขำศรีบุศ
นักวิชาการพัสดุ
fsciwnkh@ku.ac.th
โทร