ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

ปิดความเห็น บน ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 475

http://www.sci.ku.ac.th/scaward

ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ในส่วนของรางวัลประเภทที่ 7-19  ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561  ส่งแบบฟอร์มได้ที่ภาควิชา ภาควิชารวบรวมส่งมายังคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา และประกาศผลให้ทราบต่อไป

โดยผู้ประสงค์รับรางวัล สามารถศึกษารายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา ได้ที่ http://www.sci.ku.ac.th/scaward

รางวัลประเภทที่ 7 : ผลงานตำราและหนังสือ
รางวัลประเภทที่ 8 :  บุคลากรผู้ประสบความสำเร็จทางวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
รางวัลประเภทที่ 9 : บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
รางวัลประเภทที่ 10 : นวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ
รางวัลประเภทที่ 11 : บุคลากรปฏิบัติราชการ ครบ 25 ปี
รางวัลประเภทที่ 12 : นิสิต ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
รางวัลประเภทที่ 13 : นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น
รางวัลประเภทที่ 14 : นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี
รางวัลประเภทที่ 15 : นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น
รางวัลประเภทที่ 16 : รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ/ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์
รางวัลประเภทที่ 17 : บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลประเภทที่ 18 : อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน
รางวัลประเภทที่ 19 : บริการวิชาการดีเด่น

หากมีข้อสงสัย หรือขัดข้องประการใดสามารถติดต่อได้ที่ นางสาวทองจินดา  แก้วอาษา โทร. 646139

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์