ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ ได้รับรางวัล The Best Paper Award

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสถิติ ได้รับรางวัล The Best Paper Award 202

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปทุมรัตน์  ศรีพันธุ์ นิสิตระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาสถิติ  ภาควิชาสถิติ ได้รับรางวัล The Best Paper Award ชื่อบทความ A Sample Size Calculation of Bayesian Design for Superiority Trials with Rare Events จาก The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2016 (IAENG International Conference on Scientific Computing) จัดโดย The International Association of Engineers (IAENG) ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2559 ณ The Royal Garden Hotel, Kowloon, Hong Kong, Hong Kong โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.ลี่ลี  อิงศรีสว่าง

DSC00247

Cerstat

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์