การสมัครเรียน

ปริญญาตรี

ระบบรับสมัครเข้าศึกษา มก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 5 รอบ สามารถดูรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกได้ที่ https://sites.google.com/view/sciku-tcas โดยคณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีชั้นแนวหน้าของประเทศทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ

null


ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและเอกที่มีคุณภาพและทันสมัย นอกจากหลักสูตรภาคปกติแล้ว บางสาขาวิชายังมีหลักสูตรภาคพิเศษและนานาชาติอีกด้วย การเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นไปตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://www.grad.ku.ac.th ภายใต้หัวข้อ “ผู้สนใจเข้าศึกษา”