ติดต่อ

:: รางวัลประเภทวิจัย ::
น.ส. พรทิพย์ บุญมหามงคล โทรภายใน 646155
e-mail: fsciptb@ku.ac.th หรือ
นายรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ โทรภายใน 646121
e-mail: fscirpt@ku.ac.th

:: รางวัลประเภทฝ่ายวิชาการ ::
นางสาวนวรัตน์  สามารถ โทรภายใน 646142
e-mail: fscimnr@ku.ac.th

:: รางวัลประเภทฝ่ายบริการการศึกษา ::
นายชนินทร  โสรถาวร โทรภายใน 646143 e-mail: fscicts@ku.ac.th

:: รางวัลประเภทฝ่ายพัฒนานิสิต ::
นายกฤษณะ อ่วมทอง โทรภายใน 646144
e-mail: kitsana.o@ku.th

:: รางวัลนวัตกรรมหรือการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในงานบริหารและธุรการ ::
นายพลเชษฐ์ ครุธวัฒนา  e-mail: fsciphkr@ku.ac.th