16 กุมภาพันธ์ 2561 – ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญมหากุศล ทอดผ้าป่าการศึกษา

ปิดความเห็น บน 16 กุมภาพันธ์ 2561 – ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญมหากุศล ทอดผ้าป่าการศึกษา 1434

ประกาศแบบฟอร์มการบริจาคใบฏีกาการทอดผ้าป่าการศึกษากำหนดการGoogleMap อาคารทวี ญาณสุคนธ์บริเวณจอดรถ
“ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญมหากุศลเพื่อการศึกษา มอบคุณค่าสู่สังคม”


ตลอดระยะเวลาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก่อตั้งมานานกว่าห้าทศวรรษได้ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า ได้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม วิสาหกิจชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ และความยั่งยืนของประเทศ และเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จึงได้สร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยวางเป้า หมายให้เป็นศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ (National Learning Significance)

คุณค่าที่ส่งมอบให้สังคม

การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์นับว่ามีความคุ้มค่า และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง บ่มเพาะให้มีความพร้อมในการทำงาน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญสู่การใช้ประโยชน์ และสร้างสรรค์คุณค่า รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในการทำบุญมหากุศล ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประะชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขออนุโมทนาบุญกุศลมายังทุกท่าน ให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

กำหนดการ
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ณ ห้อง ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา ๐๙.๐๐ น. ตั้งองค์ผ้าป่า
เวลา ๐๙.๓๐ น. แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน
เวลา ๐๙.๔๕ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๔๙ น. พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. เสร็จพิธี ผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร

ท่านสามารถจอดรถได้ที่
1. บริเวณลานจอดรถอาคารสุขประชา วาจานนท์ (หมายเลข 10)
2. บริเวณลานจอดอาคารฟิสิกส์ (หมายเลข 3)
3. บริเวณริมถนนหน้าอาคารทวี  ญาณสุคนธ์ (หมายเลข 11)

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์