วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ประวัติคณะวิทยาศาสตร์ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ทำเนียบคณบดีe-Book

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2018 Thai version

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2018 English version

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นว่าวิทยาศาสตร์พื้นฐานนั้นเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแทบทุกคณะ จากประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2504 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2504 ได้มีมติหลักการให้มีการจัดตั้งคณะเพิ่มขึ้นคือ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ โดยรวมแผนกวิชาทางวิทยาศาสตร์และภาษาที่มีอยู่เดิม กับเปิดแผนกวิชาขึ้นใหม่อีกบ้างตามความจำเป็นและจะขยายงานออกไปอีกตามส่วนเพื่อให้เป็นรูปคณะที่สมบูรณ์ขึ้น เมื่อเป็นคณะใหม่แล้วย่อมเปิดโอกาสให้มีการสอนขั้นปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการค้นคว้าวิจัยในสาขานั้นๆ มากขึ้น และทำให้การสอนศาสตร์ต่างๆ ในระดับพื้นฐานมีมาตรฐานสูงขึ้น อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่เดิมก็จะใช้ประโยชน์คุ้มค่ายิ่งขึ้น ต่อมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงแต่งตั้งกรรมการขึ้น 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ร่างหลักสูตรและกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พุทธศักราช 2505 โดยมี ศาสตราจารย์เทอด สุปรีชากร เป็นประธาน ดร.สง่า สรรพศรี เป็นเลขานุการ และมีกรรมการอีก 14 คน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ทวี ญาณสุคนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ศาสตราจารย์พนม สมิตานนท์ ศาสตราจารย์จินดา เทียมเมธ ดร.เล็ก ธนสุกาญจน์ นายเสรี ไตรรัตน์ นางสาวประชุม ทัพภะสุต นายเฉลิมเกียรติ สุจินดา ดร.สุขุม อัศเวศน์ ดร.โอวาท นิติทัณฑ์ประภาส ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ ดร.ไพฑูรย์ เครือแก้ว นางสาวประไพรัตน์ ถิระวัฒน์ และนางสลวย กรุแก้ว

คณะกรรมการชุดนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยเสนอต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยหลักสูตรที่ร่างครั้งแรกเป็นหลักสูตร 5 ปี แต่สภาการศึกษาแห่งชาติขอให้เป็นหลักสูตร 4 ปี เช่นเดียวกับสถาบันอื่น และหลักสูตร 5 ปีของคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็กำลังจะปรับลดเหลือ 4 ปี เช่นเดียวกัน ดังนั้นหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์จึงเป็นหลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาตรวจแก้ไขร่างหลักสูตรและกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2506 โดยให้ ศาสตราจารย์ ดร.กำแหง พลางกูร เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นกรรมการและเลขานุการ กับมีกรรมการอีก 3 คน คือ ศาสตราจารย์จรัด สุนทรสิงห์ ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล และศาสตราจารย์ ดร.ทวี ญาณสุคนธ์ ในที่สุดการดำเนินการก็เสร็จเรียบร้อยเสนอต่อสภาการศึกษาแห่งชาติ จนกระทั่งได้มีประกาศตามความ ในพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2509 ซึ่งได้ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2509 เป็นปีที่ 21 ในรัชกาลของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพลตรีกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายก รัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในมาตรา 2 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้ระบุให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้ประกาศไว้ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 83 ตอนที่ 22 หน้า 228-232 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2509 ดังนั้นจึงได้ถือเอา วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2509 เป็นวันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ นับเป็นคณะที่ 7 ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มีที่ทำการอยู่ตึกหอสมุดเก่าหลังตึกพืชพรรณ ปัจจุบันเป็นสำนักงานของศูนย์พัฒนาและวางแผนการเกษตรของอาเซียน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทวี ญาณสุคนธ์ เป็นคณบดีคนแรก และดร.สนิท ทองสง่า เป็นเลขานุการคณะคนแรก เมื่อเริ่มแรกคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ประกอบด้วย 6 แผนกวิชากับ 1 หน่วยงาน คือ

 1. แผนกวิชาเคมี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ชุติมา เป็นหัวหน้าแผนกวิชา มีสำนักงานอยู่ที่ตึกเคมี (ปัจจุบันเป็นกองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร) และเป็นแผนกที่ได้โอนมาจากคณะเกษตร
 2. แผนกวิชาคณิตศาสตร์ โดยมี นายชลิต เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าแผนกวิชา มีสำนักงานอยู่ที่อาคารชั่วคราวชั้นเดียว ตรงข้ามกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ปัจจุบันรื้อไปแล้ว) และเป็นแผนกที่ได้จัดตั้งใหม่
 3. แผนกวิชาชีววิทยา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทวี ญาณสุคนธ์ เป็นหัวหน้าแผนกวิชา มีสำนักงานอยู่ที่ตึกชีววิทยาเก่าหน้าอนุสาวรีย์หลวงสุวรรณฯ (ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอนุสาวรีย์บูรพาจารย์ สามเสือแห่งเกษตรในปี 2538) และเป็นแผนกที่ได้โอนมาจากคณะเกษตร
 4. แผนกวิชาฟิสิกส์ โดยมี นายวิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์ เป็นหัวหน้าแผนกวิชา มีสำนักงานอยู่ที่อาคารเกษตรวิศวกรรม ปัจจุบันคือบริเวณที่เป็นอาคารอินทรีจันทรสถิตย์ และเป็นแผนกที่ได้จัดตั้งใหม่
 5. แผนกวิชาภาษา โดยมี นางสาวประชุม ทัพภะสุต เป็นหัวหน้าแผนกวิชา มีสำนักงานอยู่ที่ตึกธรรมศักดิ์มนตรี ปัจจุบันเป็นตึกวิจัยนิวเคลียร์เทคนิคการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และเป็นแผนกที่ได้โอนมาจากคณะเกษตร
 6. แผนกวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมี ดร.นิพนธ์ คันธเสวี เป็นหัวหน้าแผนกวิชา มีสำนักงานอยู่ที่ตึกธรรมศักดิ์มนตรีชั้นบน และเป็นแผนกที่ได้จัดตั้งใหม่
 7. หน่วยพลังงานปรมาณู โดยมี ดร.อรรถ นาครทรรพ เป็นหัวหน้าหน่วย มีสำนักงานอยู่ที่เรือนรุกขรังสีหลังตึกชีววิทยาเก่า

ในขณะนั้น สำนักเลขานุการคณะยังไม่เป็นส่วนราชการ

การเรียนการสอนในระยะเริ่มแรก

ใน พ.ศ. 2509 คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติเปิดสอน
2 สาย คือ

 1. สายวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) เป็นหลักสูตร 4 ปี (145 หน่วยกิต) มีสาขาให้เลือกหลายสาขา ได้แก่ พฤกษศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อินทรีย์เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี คณิตศาสตร์
 2. สายศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์) และหลักสูตรศิลปศาสตร์ (มนุษยศาสตร์) ทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตร 4 ปี (145 หน่วยกิต)

ในปี พ.ศ. 2509 คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ได้รับนิสิตเฉพาะสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น และแผนกวิชาที่พร้อมจะรับนิสิตเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกมีเพียง 2 แผนกวิชาคือ แผนกเคมี และแผนกชีววิทยา ดังนั้นบัณฑิตรุ่นแรกที่จบการศึกษาส่วนใหญ่จะจบทางด้านเคมีและจุลชีววิทยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้รับนิสิตสายศิลปศาสตร์ และปีเดียวกันนี้ก็เปิดสอนระดับปริญญาโท วท.ม. (สัตววิทยา) วท.ม. (พฤกษศาสตร์) วท.ม. (ชีววิทยา) และ วท.ม. (จุลชีววิทยา) รวม 4 สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ (ขณะนั้นยังไม่มีบัณฑิตวิทยาลัย) ในปี พ.ศ. 2512 มีมหาบัณฑิตจบการศึกษารุ่นแรก 8 คน ส่วนนิสิตปริญญาตรี รุ่นแรกสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2512 จำนวน 1 คน ในปี พ.ศ. 2513 จำนวน 32 คน และในปีถัดมา พ.ศ. 2514 บัณฑิตสายศิลปศาสตร์รุ่นแรกสำเร็จการศึกษา จำนวน 22 คน เป็นสาขาสังคมศาสตร์ 13 คน สาขามนุษยศาสตร์ 9 คน ในปี พ.ศ. 2514 มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกให้เป็นสากลนิยมคือ เปลี่ยนชื่อปริญญาจาก วท.บ. (วิทยาศาสตร์) มาเป็น วท.บ. (คณิตศาสตร์) วท.บ. (เคมี) วท.บ. (ฟิสิกส์) วท.บ. (ชีววิทยา) วท.บ. (สถิติ) ส่วนสายศิลปศาสตร์ เปิดสอน 2 ปริญญาคือ ศศ.บ. (ภาษา) ศศ.บ. (คณิตศาสตร์) และยกเลิกปริญญา ศศ.บ. (สังคมศาสตร์) ศศ.บ. (มนุษยศาสตร์) ไป

พ.ศ. 2517 ภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้โอนไปสังกัดคณะสังคมศาสตร์ซึ่งตั้งขึ้นในปีนั้น พร้อมทั้งโอนนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้ามาในสายศิลป-คณิต ไปสังกัดคณะสังคมศาสตร์ ส่วนนิสิตสาขาศิลป-ภาษา ยังคงอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ จนกระทั่ง พ.ศ. 2524 ภาควิชาภาษาได้โอนไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ จึงโอนนิสิตสายศิลป-ภาษา ทั้งหมดไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2524 โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2524

การเรียนการสอนในปัจจุบัน

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์แบ่งส่วนงานออกเป็น 13 ภาควิชา และ 1 หน่วยงาน คือ

 • ภาควิชาคณิตศาสตร์
 • ภาควิชาเคมี
 • ภาควิชาจุลชีววิทยา
 • ภาควิชาชีวเคมี
 • ภาควิชาพฤกษศาสตร์
 • ภาควิชาพันธุศาสตร์
 • ภาควิชาฟิสิกส์
 • ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
 • ภาควิชาวัสดุศาสตร์
 • ภาควิชาสถิติ
 • ภาควิชาสัตววิทยา
 • สำนักงานเลขานุการ

เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาตรี 15 หลักสูตร ปริญญาโท 14 หลักสูตร และปริญญาเอก 10 หลักสูตร

นอกจากนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์ให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ซึ่งเดิมเป็นหลักสูตร 2 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ.2523 และในปี พ.ศ. 2524 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตร 1 ปี และได้ใช้หลักสูตรนี้จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ปรัชญา

คณะวิทยาศาสตร์ มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติ ภารกิจ ให้เป็นไปตาม ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นสถาบันที่มีปณิธานที่มุ่งมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหา และ วัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีทางสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งกอรปด้วยจริยธรรมและคุณธรรม รวมทั้งการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทางการเรียนการสอน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รอบรู้กว้างทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสม พร้อมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความคิด มีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่สร้างสรรค์ รู้จักปรับตัว และพัฒนาตนให้เข้ากับสังคมโลก ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และยึดมั่นในหลัก “คุณธรรมนำเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน
Excellence in Natural Science in ASEAN BY 2022

ค่านิยมองค์กร (Core Value) คือ SCIKU

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรม เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างสมดุลและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อเป็นพื้นฐานที่มั่นคงกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศชาติ ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพที่มีความรู้คู่คุณธรรม
 2. ให้การศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เข้มแข็งแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน บูรณาการ และประยุกต์โดยต่อยอดภูมิปัญญาเดิมและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน วิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และอื่นๆ
 4. ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม
 5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสงวนรักษาสภาพแวดล้อม

ทำเนียบคณบดี

ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระที่ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่
1. ศาสตราจารย์ ดร. ทวี  ญาณสุคนธ์ พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2521
2. ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา  ชุติมา พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2523
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขประชา  วาจานนท์ พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2533
4. ศาสตราจารย์ ดร. สุมินทร์  สมุทคุปต์ 1 พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2537
5. รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ  เจียมสกุล 1 พ.ศ. 2537 – 26 กุมภาพันธ์ 2541
2 27 กุมภาพันธ์ 2541 – 26 กุมภาพันธ์ 2545
3 27 กุมภาพันธ์ 2545 – 26 กุมภาพันธ์ 2549
6. อาจารย์ ดร. สุรพล  ภัทราคร 1 27 กุมภาพันธ์ 2549 – 26 กุมภาพันธ์ 2553
2 27 กุมภาพันธ์ 2553 – 26 กุมภาพันธ์ 2557
7. ศาสตราจารย์ ดร.สุภา  หารหนองบัว 1 27 กุมภาพันธ์ 2557 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
รักษาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี
(ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์)
27 กุมภาพันธ์ 2561 – 26 มีนาคม 2561
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน 1 27 มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์