ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ชุดทดสอบสมบัติการดึงยืดของพอลิเมอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

โพสเมื่อ 22 November 2022

65001TOR


ดาวน์โหลดเอกสาร