งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการระดับโลก

รัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์
หัวหน้างานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการระดับโลก
fscirpt@ku.ac.th
โทร 646121

Our Lab Image

สุชิรา โรจนกุศล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
suchira.r@ku.th
โทร 646182

Our Lab Image

จิระประภา ขันสุข
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
fscijpk@ku.ac.th
โทร 646152

Our Lab Image

วิธวัช หงษ์ตระกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fsciwwh@ku.ac.th
โทร