งานแผนและพัฒนาคุณภาพ

อุษาวดี แซ่หลี
หัวหน้างานแผนและพัฒนาคุณภาพ
fsciuds@ku.ac.th
โทร 646122

Our Lab Image

ณัฐิดา ถิรัตประดับกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
fscisasa@ku.ac.th
โทร 646123

Our Lab Image

กัลยาณี เศลาอนันต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fsciknse@ku.ac.th
โทร 646270