หน่วยทรัพยากรบุคคล

วริศษา นรินทร
หัวหน้างานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
fsciwsna@ku.ac.th
โทร 646109

หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล

Our Lab Image

ภูวเมศฐ์ สันติพันธ์ธนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
fscitws@ku.ac.th
โทร 646111

Our Lab Image

พลเชษฐ์ ครุธวัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fsciphkr@ku.ac.th
โทร 646800

Our Lab Image

สิตานัน ชูศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fscisnc@ku.ac.th
โทร