งานทรัพยากรบุคคล
โทร

Our Lab Image

วริศษา นรินทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
fsciwsna@ku.ac.th
โทร 646109

Our Lab Image

ภูวเมศฐ์ สันติพันธ์ธนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
fscitws@ku.ac.th
โทร 646111

Our Lab Image

ธัญญลักษณ์ คุณโฑ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
fscitlt@ku.ac.th
โทร 646107

Our Lab Image

พลเชษฐ์ ครุธวัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
fsciphkr@ku.ac.th
โทร