,

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากฝ่ายวิจัย

โพสเมื่อ 4 August 2021

Tune in to hear from Thailand’s multi-year Highly Cited Researcher

You are invited to attend the online Webinar: A Thai Researcher’s Journey to Becoming One of the World’s Most Influential Scientific Minds in Agricultural Sciences. This Webinar is organized by Clarivate Accelerating Innovation.
For details and registration: http://s786780033.t.en25.com/e/es?s=786780033&e=1576399&elqTrackId=9697c1f688ef4be5a0e63c7ab2ba2730&elq=bf34b8731ae545edaa9d4676f27f0b9a&elqaid=16472&elqat=1

———————————————————————————————————-

สภาวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Science Council: ISC) แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศในเครือข่ายของ ISC ดังนี้

ทุนวิจัย: การส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนภายใต้โครงการ “Global Issues-Preventing Pandemics: the Role of Human-Environment Interactions”

โดย Volkswagen Foundation ซึ่งจะมอบทุนวิจัยให้กับโครงการวิจัยในทุกสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเชิงลึกที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดใดๆ โดยภายในทีมจะต้องประกอบไปด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก จำนวน 3 – 5 คน จากอย่างน้อย 3 ประเทศ โดยเป็นนักวัยจากมหาวิทยาลัย/สถาบันในประเทศเยอรมนี อย่างน้อย 1 คน และนักวิจัยจากประเทศรายได้ต่ำและปานกลางที่อยู่นอกทวีปยุโรป อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนวิจัยจำนวนสูงสุด 1.5 ล้านยูโร/โครงการ โดยมีระยะเวลาวิจัยสูงสุด 4 ปี จำนวน 6 – 8 ทุน ผู้ที่สนใจสามารถส่งโครงการได้ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3wFIJPQ

———————————————————————————————————-

การประกวดโครงการวิจัย

1. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าชิงรางวัลในโครงการ “Elsevier Foundation Chemistry for Climate Action Challenge”
จัดโดย Elsevier Foundation จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 25,000 ยูโร ซึ่งจะมอบให้ข้อเสนอการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 13 (Climate Action) โดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีและนวัตกรรมด้านเคมีสีเขียวและยั่งยืน (Green and Sustainable Chemistry) ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอได้ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3hyj5Zd

2. การส่งข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเข้าชิงรางวัลในโครงการ “Engage-IsDB Prize”
จัดโดย Issamic Development Bank (IsDB) และ International Atomic Energy Agency (IAEA) จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะมอบให้แก่ผู้สร้างนวัตกรรมด้านการป้องกันหรือการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอได้ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3i5Te9V

3. การส่งเรียงความชิงรางวัล Essay Competition for Early-Career Researchers (ECR)
จัดโดย Committee on Data for Science and Technology (CODATA) ในหัวข้อ “challenges and Benefits for Governments and Industry Involvement in the Open Data Initiative” ความยาว 2,000 – 3,000 คำ โดยผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่จบการศึกษาระดับสูงสุดไม่เกิน 5 ปี จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ชนะเลิศ มูลค่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 300 ดอลลาร์สหรัฐ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 200 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3rc4s10

4. การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล “Christophe Merieux Prize 2022”
จัดโดย Institute de France’s Christophe and Rodolphe Merieux Foundation จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลรวม 500,000 ยูโร ซึ่งจะมอบให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยด้านโรคติดเชื้อ (Infections Diseases) ในประเทศกำลังพัฒนา โดยแบ่งเงินรางวัลออกเป็น 100,000 ยูโรสำหรับนักวิจัย และ 400,000 ยูโร สำหรับการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3i0E3yl

5. การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล “Tyler Prize 2022
จัดโดย University of Southern California จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะมอบให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ภายในวันที่ 22 กันยายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://tylerprize.org/

———————————————————————————————————-

3. การส่งบทความเผยแพร่ลงในวารสาร “Agronomy” ฉบับพิเศษ “Soil Fertility Management in Cropping Systems: Today’s and Future Perspectives”
ผู้ที่สนใจสามารถส่งต้นฉบับบทความได้ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3hD9ikt