,

การรับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการ สอวน. ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสเมื่อ 12 October 2020

ด้วยทางศูนย์โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) วิชาชีววิทยา ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (เข้าค่าย 25 วัน) โดยมีรายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ สอวน. ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารประกาศสมัครสอบตรวจสอบรายชื่อและการชำระเงิน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ: วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ และ วิชาคอมพิวเตอร์ ทางศูนย์โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้รับผิดชอบการรับสมัคร คัดเลือก และฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สมัครที่ต้องการสมัครสอบแข่งขันฯ ในวิชาเหล่านี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 4210 หรือ 4220 และทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่

การสมัครสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ สอวน. ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการของระบบรับสมัครสอบแข่งขันฯ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการ เปิดระบบ ปิดระบบ
ดำเนินการสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม  2563 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
นำใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (bill payment) ที่ได้รับจากอีเมลตอบรับยืนยันการสมัคร ไปชำระเงิน ณ เคานท์เตอร์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม  2563 ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร
ผู้สมัครโปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยตนเองเท่านั้น

การสมัครสอบตามขั้นตอนทั้งหมด ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เมื่อมีการส่งข้อมูลการสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์มาแล้ว ทางศูนย์โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้กระทำการด้วยตนเอง ดังนั้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ทางศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น และหากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฏหมายอาญา

1. เข้าสู่แบบฟอร์มการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันฯ โดยคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ (แบบฟอร์มออนไลน์จะปรากฏขึ้นในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)

2. ตรวจสอบอีเมลตอบรับยืนยันการสมัคร ที่ระบบดำเนินการส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มออนไลน์

  • Gmail.com (รวมถึงที่อยู่อีเมลที่ใช้ระบบ Google Apps for Business/Education)
  • Outlook.com (รวมถึง Hotmail, Windows Live และอีเมลอื่นๆ ของ Microsoft)
  • Yahoo! Mail
  • iCloud
  • บริการอีเมลอื่นๆ ที่ผู้สมัครเลือกรับอีเมลจากระบบ

ในอีเมลตอบรับยืนยันการสมัครฯ จะประกอบไปด้วย ข้อมูลการสมัครทั้งหมดของผู้สมัคร (ข้อมูลการสมัครบนเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะแสดงเฉพาะชื่อจริง อักษรย่อนามสกุลตัวแรก และสถานะการชำระเงินเท่านั้น) และ ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) เป็นไฟล์ PDF แนบท้ายอีเมล

กรณีไม่ได้รับอีเมลตอบรับการสมัครจากระบบ (เช่น ระบุที่อยู่อีเมลผิด สะกดโดเมนผิด อีเมลถูกปิดใช้งาน เป็นต้น) คลิกปุ่มด้านล่างนี้เพื่อขออีเมลตอบรับยืนยันการสมัครฯ ฉบับใหม่จากระบบ

ห้ามเข้าแบบฟอร์มการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันฯ ใหม่ เนื่องจาก ข้อมูลการสมัครสอบใหม่ของท่านจะเป็นโมฆะ ไม่ถูกบันทึกโดยระบบ

3. ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) ที่ผู้สมัครได้รับจากอีเมลตอบรับการสมัคร ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป หรือ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ความละเอียด 1,200 dpi ขึ้นไป

4. นำใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารที่พิมพ์แล้ว ไปชำระเงินได้ที่เคานท์เตอร์สาขาของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร

5. ตรวจสอบการชำระเงินของธนาคารอีกครั้งก่อนออกจากเคานท์เตอร์ธนาคาร โดยเฉพาะ Ref.1 Ref.2 และจำนวนเงินที่ชำระ จะต้องตรงกับข้อมูลที่ปรากฏบนแบบฟอร์มการชำระเงิน หากข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ทักท้วงทางธนาคารทันที หรือภายในวันเดียวกันที่ทำธุรกรรม

  • ศูนย์ สอวน. มก. จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลการชำระเงินที่ส่งมาจากธนาคารไม่ตรงกับ Ref. Code ของระบบ ผู้สมัครจะต้องติดต่อทางธนาคารเพื่อให้แก้ไขด้วยตนเอง หรือ ชำระเงินเข้ามาใหม่
  • ห้ามใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ของธนาคารในการชำระเงินโดยเด็ดขาด
  • ห้ามชำระผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผ่านเคานท์เตอร์ของธนาคาร ศูนย์ สอวน. มก. จะไม่รับผิดชอบการชำระเงินที่ชำระมาด้วยช่องทางอื่นๆ

6. ตรวจสอบสถานะการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ในวันทำการถัดไปจากวันชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (สถานะการชำระเงินจะยังไม่ขึ้นทันทีที่ชำระค่าธรรมเนียม จะต้องรอให้ทางธนาคารฯ ส่งข้อมูลการชำระเงินมาให้ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทำการยืนยันข้อมูลการชำระเงินก่อน)

7. นำใบแจ้งการชำระเงินที่ประทับตราชำระเงินจากธนาคารมาแสดงด้วยในวันสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม ค่ายที่ 1/2563 โครงการ สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
รายชื่อผู้สมัครจะแสดงเฉพาะชื่อ อักษรย่อนามสกุลตัวแรก และสถานะการชำระเงินเท่านั้น
รายชื่อผู้สมัครจะแสดงเฉพาะชื่อ อักษรย่อนามสกุลตัวแรก และสถานะการชำระเงินเท่านั้น สำหรับข้อมูลอื่นๆ ให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากอีเมลตอบรับจากระบบ (ที่แนบไฟล์ Bill Payment) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของตัวนักเรียน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สถานะการชำระเงินจะปรับปรุงในวันทำการถัดไป
สถานะการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ของผู้สมัครสอบฯ จะได้รับการปรับยอดในวันทำการถัดไป

ลิงก์ด่วน สอวน.

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (ชั้น 1) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2562 5444 หรือ 0 2562 5555 หรือ 0 2942 8200 ต่อ 646141 – 646143 (ติดต่อ-สอบถามทั่วไป), 646139 (ปัญหาการใช้งานระบบรับสมัคร)
ที่อยู่อีเมล fscitdp@ku.ac.th