,

การรับสมัครสอบนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ 22 June 2021

ด้วยทางศูนย์โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 (15th IESO) ณ ศูนย์ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โดยมีรายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารประกาศหลักฐานประกอบการสมัครสมัครสอบตรวจสอบรายชื่อและการชำระเงิน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 (15th IESO) ณ ศูนย์ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องส่งมายังคณะวิทยาศาสตร์
 1. ปริ๊นใบสมัคร ที่ได้รับจากอีเมล์ ลงนามรับรองให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายที่ใบสมัคร
 2. สำเนา ปพ. 1 จากสถาบันการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำหรับนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต่ำกว่า 3.00 ต้องมีผลงานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่นประกอบ (ต้องมีใบรองจากสถานศึกษา)

ส่งเอกสารมาที่…

งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร  10900

ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ส่งเอกสารภายในวันที่กำหนด จะถือว่า ไม่ได้สมัครสอบ

การสมัครสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 (15th IESO) ณ ศูนย์ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการของระบบรับสมัครสอบแข่งขันฯ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการ เปิดระบบ ปิดระบบ
ดำเนินการสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
นำใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (bill payment) ที่ได้รับจากอีเมลตอบรับยืนยันการสมัคร ไปชำระเงิน ณ เคานท์เตอร์ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร
ผู้สมัครโปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยตนเองเท่านั้น

การสมัครสอบตามขั้นตอนทั้งหมด ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เมื่อมีการส่งข้อมูลการสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์มาแล้ว ทางศูนย์โครงการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้กระทำการด้วยตนเอง ดังนั้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ ทางศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น และหากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฏหมายอาญา

1. เข้าสู่แบบฟอร์มการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันฯ โดยคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ (แบบฟอร์มออนไลน์จะปรากฏขึ้นในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)

2. ตรวจสอบอีเมลตอบรับยืนยันการสมัคร ที่ระบบดำเนินการส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มออนไลน์

 • Gmail.com (รวมถึงที่อยู่อีเมลที่ใช้ระบบ Google Apps for Business/Education)
 • Outlook.com (รวมถึง Hotmail, Windows Live และอีเมลอื่นๆ ของ Microsoft)
 • Yahoo! Mail
 • iCloud
 • บริการอีเมลอื่นๆ ที่ผู้สมัครเลือกรับอีเมลจากระบบ

ในอีเมลตอบรับยืนยันการสมัครฯ จะประกอบไปด้วย ข้อมูลการสมัครทั้งหมดของผู้สมัคร (ข้อมูลการสมัครบนเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะแสดงเฉพาะชื่อจริง อักษรย่อนามสกุลตัวแรก และสถานะการชำระเงินเท่านั้น) และ ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) เป็นไฟล์ PDF แนบท้ายอีเมล

กรณีไม่ได้รับอีเมลตอบรับการสมัครจากระบบ (เช่น ระบุที่อยู่อีเมลผิด สะกดโดเมนผิด อีเมลถูกปิดใช้งาน เป็นต้น) คลิกปุ่มด้านล่างนี้เพื่อขออีเมลตอบรับยืนยันการสมัครฯ ฉบับใหม่จากระบบ

ก่อนกดปุ่ม “ขออีเมลตอบรับยืนยันการสมัครใหม่” นักเรียน จะต้องตรวจสอบในกล่องจดหมายขยะ กล่องจดหมายที่ถูกลบ และกล่องจดหมายเข้าอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้สมัคร ให้แน่ใจก่อนว่าไม่ได้รับอีเมล

ห้ามเข้าแบบฟอร์มการรับสมัครเข้าสอบแข่งขันฯ ใหม่ เนื่องจาก ข้อมูลการสมัครสอบใหม่ของท่านจะเป็นโมฆะ ไม่ถูกบันทึกโดยระบบ

3. ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) ที่ผู้สมัครได้รับจากอีเมลตอบรับการสมัคร ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป หรือ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ความละเอียด 1,200 dpi ขึ้นไป

4. นำใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารที่พิมพ์แล้ว ไปชำระเงินได้ที่เคานท์เตอร์สาขาของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร

5. ตรวจสอบการชำระเงินของธนาคารอีกครั้งก่อนออกจากเคานท์เตอร์ธนาคาร โดยเฉพาะ Ref.1 Ref.2 และจำนวนเงินที่ชำระ จะต้องตรงกับข้อมูลที่ปรากฏบนแบบฟอร์มการชำระเงิน หากข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ทักท้วงทางธนาคารทันที หรือภายในวันเดียวกันที่ทำธุรกรรม

 • ศูนย์ สอวน. มก. จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลการชำระเงินที่ส่งมาจากธนาคารไม่ตรงกับ Ref. Code ของระบบ ผู้สมัครจะต้องติดต่อทางธนาคารเพื่อให้แก้ไขด้วยตนเอง หรือ ชำระเงินเข้ามาใหม่
 • ห้ามใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ของธนาคารในการชำระเงินโดยเด็ดขาด
 • ห้ามชำระผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผ่านเคานท์เตอร์ของธนาคาร ศูนย์ สอวน. มก. จะไม่รับผิดชอบการชำระเงินที่ชำระมาด้วยช่องทางอื่นๆ

6. ตรวจสอบสถานะการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้ในวันทำการถัดไปจากวันชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (สถานะการชำระเงินจะยังไม่ขึ้นทันทีที่ชำระค่าธรรมเนียม จะต้องรอให้ทางธนาคารฯ ส่งข้อมูลการชำระเงินมาให้ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทำการยืนยันข้อมูลการชำระเงินก่อน)

7. นำใบแจ้งการชำระเงินที่ประทับตราชำระเงินจากธนาคารมาแสดงด้วยในวันสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 15 (15th IESO) ณ ศูนย์ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

รายชื่อผู้สมัครจะแสดงเฉพาะชื่อ อักษรย่อนามสกุลตัวแรก และสถานะการชำระเงินเท่านั้น
รายชื่อผู้สมัครจะแสดงเฉพาะชื่อ อักษรย่อนามสกุลตัวแรก และสถานะการชำระเงินเท่านั้น สำหรับข้อมูลอื่นๆ ให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากอีเมลตอบรับจากระบบ (ที่แนบไฟล์ Bill Payment) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของตัวนักเรียน ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สถานะการชำระเงินจะปรับปรุงในวันทำการถัดไป
สถานะการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ของผู้สมัครสอบฯ จะได้รับการปรับยอดในวันทำการถัดไป

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (ชั้น 1) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2562 5444 หรือ 0 2562 5555 หรือ 0 2942 8200 ต่อ 646141 – 646143 (ติดต่อ-สอบถามทั่วไป), 646139 (ปัญหาการใช้งานระบบรับสมัคร)
ที่อยู่อีเมล fscitdp@ku.ac.th