,

เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

โพสเมื่อ 30 September 2022

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 พิจารณาแล้วเห็นชอบการเปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

โดยมีกำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 (รอบเพิ่มเติม) ดังนี้
นิสิตที่เข้าศึกษา ในภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ที่ประสงค์จะขอรับทุน ให้กรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์มนำส่งที่ ภาควิชา ภายในพฤหัสบดีวันที่ 6 ตุลาคม 2565

และภาควิชารวบรวม ใบสมัคร ส่งมายัง งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

ประกาศแบบฟอร์ม

 

 


ดาวน์โหลดเอกสาร