,

ขอแสดงความยินดี กับ นายต้นตระการ  ป้องภัย ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ “การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และได้รับรางวัลระดับนานาชาติ” ประจำปีการศึกษา 2564 จากบัณฑิตวิทยาลัย มก.

โพสเมื่อ 21 September 2022

นายต้นตระการ ป้องภัย นิสิตระดับปริญญาโท สาขาเคมีอนินทรีย์ นิสิตในความดูแลของ รศ.ดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ “การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และได้รับรางวัลระดับนานาชาติ” ประจำปีการศึกษา 2564 จากบัณฑิตวิทยาลัย มก. ในการนำเสนอผลงาน เรื่อง “Synthesis and characterization of Cu(II)@BioMOF1 for ethylene adsorption study and application for film preparation using for delay the ripening of the fruits.”