,

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรรณศิริ บุญน้อย ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ 18 September 2022

ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.พรรณศิริ บุญน้อย นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาเอก และอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี สาขาวิชาฟิสิกส์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2564