,

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพนธ์ กันติ๊บ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ 18 September 2022

ขอแสดงความยินดีกับ
นายณัฐพนธ์ กันติ๊บ นิสิตสาขาวิชาเคมี ระดับปริญญาโท และอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิชาเคมี กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2564