,

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิจิตรา สุวรรณดี ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ 18 September 2022

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาววิจิตรา สุวรรณดี นิสิตสาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน ระดับปริญญาโท และอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร.เดชา เดชตรัยรัตน์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2564