,

ขอแสดงความยินดีกับ Dr.NGUYEN HO MY DUNG ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ 18 September 2022

ขอแสดงความยินดีกับ
Dr.NGUYEN HO MY DUNG นิสิตสาขาวิชาพันธุศาสตร์ ระดับปริญญาเอก และอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิชาพันธุศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2564