,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 30 August 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 คือ

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564