,

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ครั้งที่ 17

โพสเมื่อ 6 August 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรธิดา สุขสรรควณิช และนางสาว ธนัญญา ปิยะเลิศลักษณ์ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ อิ่มสมบัติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ

ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานร่วมระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์