,

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

โพสเมื่อ 31 July 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565
จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. ดร. วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ ภาควิชาเคมี
2. ดร. ศจี วรามิตร ภาควิชาสัตววิทยา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย ภาควิชาสถิติ