,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 25 July 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวาวรรณ  ด้วงทองอยู่ ภาควิชาเคมี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564