,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. นพฤทธิ์ สมบูรณ์กิตติชัย ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 25 July 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพฤทธิ์  สมบูรณ์กิตติชัย ภาควิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564