,

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับทุน ใน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคน เพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University)

โพสเมื่อ 13 June 2022

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับทุน ใน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกำลังคน เพื่อความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัยขึ้นสูงด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต (Visiting Professor)

ทุนที่ ผู้รับทุน ผู้รับทุนร่วม
(นักวิจัยหลังปริญญาเอก)
ศาสตราจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ (Visiting Professor) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงที่สังกัด
1. รศ.ดร.เกียรติทวี  ชูวงศ์โกมล ดร.ศิริลักษณ์  รัตนบรรยงค์ Principal Scientist Shaikh Abdul Rajjak Shaikh Ramaju ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหารและการเกษตร
2. ศ.ดร.วสกร  บัลลังก์โพธิ์ ดร.ณัฐชยา  คำรังสี Dr.Opender Koul ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน
3. รศ.ดร.ศศิมนัส  อุณจักร์ ดร.อัณศยา  พุ่มจันทร์ Prof. Ikuo  Hirono ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร

กิจกรรมที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับทักษะการวิจัยเพื่อสร้างผลงานตีพิมพ์คุณภาพสูงด้านเกษตรและอาหาร (Visiting Postdoctoral Fellows)

ทุนที่ ผู้รับทุน ผู้รับทุนร่วม
(Visiting Postdoctoral Fellows)
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงที่สังกัด
1. รศ.ดร.เกียรติทวี  ชูวงศ์โกมล Dr. Khattab Al-Khafaji ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหารและการเกษตร
2. รศ.ดร.ครศร  ศรีกุลนาถ Dr.Aman Chandra Kaushik
Dr Sadeep Medhasi
Dr. Hina Ali
Dr. Artern Lisachev
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน
3. รศ.ดร.ชัชวาล  วงศ์ชูสุข Dr.Sethupathi Velmurugan
Dr. Chin Siew Xian
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร
4. รศ.ดร.ศศิมนัส  อุณจักร์ Dr. Sougata Ghosh ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร
5.
รศ.ดร. ศิริกาญจนา  ทองมี
Dr. Sougata Ghosh
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน
6. ศ.ดร. อรินทิพย์  ธรรมชัยพิเนต Dr. Manik Prabhu Narsing Rao ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน