,

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (M.S. in Sciences for Industry) และโครงการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Hi-FI)

โพสเมื่อ 15 June 2022

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (M.S. in Sciences for Industry) และโครงการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Hi-FI)
 
วัน เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสุมินทร์ สมุทคุปติ์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและภาคบริการในอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษา รวมทั้งมีทักษะด้านการทำวิจัย การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
 
ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ ลิ้งก์ : https://shorturl.asia/tB0MU
 

เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร : https://drive.google.com/file/d/19HN2w11yS2qfsTAD0vqyg5alcg_Z-XLU/view


ดาวน์โหลดเอกสาร